JAK POD WZGLĘDEM PODATKOWYM ROZLICZYĆ DOTACJĘ?

Udostępnij

Każda dotacja podmiotowa czy przedmiotowa jest obarczona koniecznością rozliczenia jej pod względem podatkowym. Dotyczy to każdego beneficjenta, który musi rozliczyć podatek VAT lub podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak jednak można to zrobić?

Dotację można zaklasyfikować jako przychód z działalności gospodarczej. Jeśli spełni się odpowiednie warunki, nie zostanie ona opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dotacja w świetle przepisów podatkowych

Czym w ogóle jest dotacja? To bezzwrotna pomoc finansowa udzielana ze środków instytucji, organizacji itd. Można przy tym wyróżnić dotacje podmiotowe, które są udzielane beneficjentom przez wzgląd na rodzaj działalności, którą prowadzą. Są również dotacje przedmiotowe, których udziela się na wytwarzane produkty, sprzedawane towary lub też świadczone usługi. Z dotacji finansuje się projekty, przedsięwzięcia lub bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności, o ile oczywiście w roli obdarowanej jednostki występuje przedsiębiorca.

Przepisy odnoszące się do podatku dochodowego jednoznacznie wskazują, że pieniądze i wartości pieniężne, jakie otrzymuje podatnik, ą jego przychodami. Wedle tej definicji dotacja jest zatem przychodem.

Jak rozliczyć dotację

Skutki podatkowe otrzymania dotacji

W art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wyszczególniono, co nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Wymieniono dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia. Pod warunkiem oczywiście, że wiążą się z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych czy środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Te natomiast wymienione są w art. 22a-22o ustawy o PIT. Dotacja jest jednak przychodem jeśli została otrzymana w celu pokrycia kosztów lub w postaci zwrotu wydatków innych niż wartości niematerialne i prawne lub środki trwałe.

Przykładem dotacji, która jest zaliczana do dochodu, mogą być środki otrzymane na sfinansowanie zakupu składników majątku, który nie jest środkami trwałymi i wartości niematerialnych i prawnych. Nie oznacza to jednak, że podstawa opodatkowania się zwiększy czy konieczne będą zapłacenie podatku dochodowego.

Zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT są:

  • dotacje, które finansowane są z jakimś udziałem środków europejskich,
  • środki otrzymane w ramach projektu jego uczestnikom, o ile pomoc jest udzielana w ramach programu finansowanego ze środków europejskich,
  • jednorazowe środki pochodzące z Funduszu Pracy, które przyznaje starosta osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej, jednak wyłącznie kwoty nie wyższe od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
  • dotacje pochodzące z budżetu państwa czy budżetu jednostek samorządu terytorialnego zgodne z zapisem  finansach publicznych; ta dotacja jest zaliczana do przychodu, jednak nie musi być opodatkowana podatkiem PIT.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz