Jakie comiesięczne koszty będzie ponosić fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą?

Udostępnij

Podstawowe kroki, które trzeba podjąć w celu otwarcia takiej działalności. Przedstawiony problem: jakie koszty miesięczne związane z działalnością gospodarczą musi ponosić fundacja ? Podstawowe kroki, które trzeba podjąć w celu takiej działalności. 

Odpowiedzi na zadany problem prawny: 

Comiesięczny koszt utrzymania fundacji zależy od dużej ilości czynników. 

Po pierwsze należy mieć na uwadze, że wszystkie koszty fundacji powinny być ponoszone celowo, zgodnie z działalnością, która zapisana jest w jej statucie, jak również trzeba to wszystko udokumentować. Przykładowe miesięczne koszty fundacji: 

Koszty lokalowe ( wynajem, użyczenie ), koszty związane z podróżami służbowymi, koszty związane z wolontariuszami, koszty rozmów telefonicznych w sprawach fundacji, koszty zatrudnienia pracowników, koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych. Aby założyć fundację należy złożyć oświadczenie woli jako akt notarialny i przedstawić w nim takie rzeczy jak cel i składniki majątkowe fundacji, przeznaczone na realizację przez jej fundatora.

Fundacje działają na podstawie przepisów prawnych, w tym statutu, jak również ustawy o fundacji. Statut ustalany jest przez fundatora. Zawarte są w nim cele i formy działalności fundacji, skład zarządu, obowiązki wolontariuszy, czy też na przykład warunki połączenia z inną fundacją. 

Prowadzenie fundacji

Fundacja ma osobowość prawną o charakterze niezarobkowym. Jest powoływana do realizacji celów gospodarczo - użytecznych, albo społecznych, niemniej może prowadzić także działalność gospodarczą, ale tylko w obrębie jej celów statutowych. Ponadto w takim przypadku wartość środków majątkowych, które przeznaczone będą właśnie na działalność gospodarczą fundacji, nie może być mniejsza niż 1000 złotych. Wszystkie uzyskane w ten sposób przychody mogą zostać opodatkowane podatkiem dochodowym, jeżeli w całości nie zostaną przeznaczone na cele statutowe. Fundacja ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania od uzyskanego dochodu.

Fundacja podlega wpisowi do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Wniosek o wpis do KRS składa się na urzędowym formularzu do sądu właściwego dla miejsca siedziby fundacji.

Do takiego wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty:

statut fundacji (w trzech egzemplarzach, które będą podpisane przez fundatora), oświadczenie o założeniu fundacji (akt notarialny), oświadczenie, które wskazywać będzie właściwego ministra nadzoru w jednym egzemplarzu, uchwałę o powołaniu rady konkretnej fundacji (biorąc pod uwagę zapisy statutowe, które ustalają wzajemne relacje pomiędzy władzami fundacji, tego typu uchwały mogą być podejmowane przez różnorodne organy, np. jeżeli w statucie zapisane jest, że fundator odpowiada za powoływanie rady i zarządu fundacji, to jego własne uchwały muszą być dołączone do wniosku o zarejestrowanie fundacji ), zgoda osób/ osoby (w formie pisemnej) powoływanych / powołanej do zarządu (organy reprezentacji organizacji), dowód na dokonanie opłaty za wniosek dotyczący wpisu do rejestru - osoba wnioskująca o wpis do rejestru musi dołączyć do wniosku dowód opłacenia rejestracji, albo wniosek o zwolnienie z opłat ; wniosek KRM : WM Przedmiot działalności fundacji; wniosek KRS - ZY REGON ( Numer identyfikacyjny ), jak również numer identyfikacji podatkowej (in. NIP). Opłata podczas rejestrowania fundacji, która chce podjąć działalność to łączny koszt 1000 zł. Z czego połowa to opłata za Monitor Gospodarczy i Sądowy, a druga połowa to opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz