Co to jest fundacja?

Udostępnij

Mianem fundacji określa się organizację o określonej formie prawnej. Powoływana jest ona, aby realizować użyteczne cele społeczne, a także gospodarcze. Zakres dziedzin, którymi zajmują się fundacje obejmuje m.in.: rozwój nauki oraz kultury i sztuki, ochronę zdrowia, ochronę środowiska, rozwój gospodarki oraz pomoc społeczną.

Fundację tworzy zwykle kilka osób, choć może być założona i prowadzona tylko przez jednego człowieka. Organizacja działająca na prawach fundacji może zostać zarejestrowana przez osoby prawne, jak i  fizyczne. Jednocześnie, fundacja również posiada własną osobowość prawną. Tym samym, niezależnie od statusu prawnego założycieli, jest ona niezależnym podmiotem prawa, a także obowiązków.

Założenie fundacji wymaga dopełnienia wielu formalności. Konieczne jest złożenie u notariusza oświadczenia dotyczącego założenia fundacji. Ponadto, należy stworzyć statut fundacji i uzyskać jego akceptację ze strony fundatorów. Kolejnym etapem jest zarejestrowanie organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Najistotniejszy element fundacji

Według prawa istotą fundacji jest jej majątek. Dlatego też nie ma możliwości, aby jakakolwiek fundacja istniała bez kapitału. Fundatorzy określają jaką kwotę przeznaczą na fundację podczas konstruowania tzw. aktu fundacyjnego. Nie jest jasno określone, jaki kapitał założycielski powinna posiadać fundacja. Niemniej jednak wysokość majątku początkowego organizacji nie bywa niższa niż 1000 zł. Wiele zależy również od tego, czy dana fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli tak jest, wymagany kapitał początkowy jest zdecydowanie wyższy, i wynosi 2500 zł.

Posiadanie fundacji

Jednakże, co najmniej 1000 zł fundacja musi przeznaczyć na cele gospodarcze. Każda organizacja działająca na zasadach fundacji może wykorzystywać swój kapitał tylko w celach określonych w statucie. Trzeba jednak pamiętać, iż w dokumencie tym są one określone bardzo ogólnie. W praktyce możliwe jest często znaczne poszerzanie celów fundacji, co umożliwia swobodniejsze gospodarowanie majątkiem.

Jak wspomniano, fundację założyć może pojedyncza osoba fizyczna, jak i osoba prywatna. Oznacza to, że założycielem organizacji na prawach fundacji może być np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Poza tym założycielami może być także kilka osób fizycznych lub prawnych. Dozwolone są również kombinacje, a mianowicie fundacje mogą założyć np. jedna osoba fizyczna i dwie osoby prawne. W tym zakresie panuje pełna dowolność.

Fundację mogą być oczywiście zakładane przez podmioty polskie, ale dopuszczane są także zagraniczne. Nie ma w tym przypadku znaczenia obywatelstwo ani miejsce zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku osób prawnych, z punktu widzenia prawa bez znaczenia jest lokalizacja siedziby firmy. Jedynym warunkiem w tej kwestii jest stworzenie siedziby fundacji na terenie Polski.

Aktem prawnym określającym zasady zakładania oraz działalności fundacji, jak również kompetencji zarządu, jest specjalna ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.).

Komentarze (0)

Zostaw komentarz