Stowarzyszenie – czym dokładnie jest i w jakim celu się je zakłada?

Udostępnij

Stowarzyszenia mogą mieć różny charakter. Od zgrupowań gromadzących miłośników różnego rodzaju hobby do tych mających na celu osiągnięcie jakiegoś założenia społecznego. W zależności od charakteru stowarzyszenia mogą działać jedynie charytatywnie lub wspierać władze państwowe. Jednym z najpopularniejszych stowarzyszeń jest Polski Czerwony Krzyż.

Czym jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie to dobrowolne i samorządne zrzeszenie o trwałym charakterze i celach niezarobkowych. Istnieją dwa rodzaje stowarzyszeń. Pierwszym z nich są stowarzyszenia zwykłe, które nie posiadają osobowości prawnej. Drugim jednostki posiadające osobowość prawną, dzięki której mogą np. prowadzić działalność gospodarczą.

Możemy spotkać się również ze stowarzyszeniami zarejestrowanymi w KRS, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniami kultury fizycznej.

Jak powstaje stowarzyszenie?

Założenie stowarzyszenia wymaga zgromadzenia 15 osób, które zajmą się uchwaleniem statutu i wyborem komitetu założycielskiego. Co powinien zawierać statut stowarzyszenia?

• Nazwę
• Teren oraz siedzibę działania
• Cele oraz ustalone sposoby ich realizacji
• Zasady nabywania, zbywania oraz utraty członkostwa
• Tryb powoływania władz oraz określenie tych obecnie panujących
• Określenie sposobów, w jaki stowarzyszenie ma być reprezentowane
• Zasady zaciągania zobowiązań
• Metody pozyskiwania środków finansowych, w tym ustalenie składek
• Zasady zmiany statutu i rozwiązywania stowarzyszenia

Spotkanie stowarzyszenia

Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać komitet założycielski, jest złożenie do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację stowarzyszenia. Musi on zawierać wszystkie niezbędne dane jego założycieli, a także informacje o siedzibie jednostki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd stowarzyszenie zostaje wpisane do KRS i nabywa osobowość prawną.

Zasady działania stowarzyszenia

Wyróżniamy trzy obowiązkowe organy występując w stowarzyszeniu.

Walne zebranie

W jego skład wchodzą wszyscy członkowi zarządu stowarzyszenia. Decyzje podejmowane są większością głosów. Jest to najwyższy i najważniejszy organ. Może być zastąpiony przez zebranie delegatów lub walne zebranie delegatów.

Organ kontroli

Nazywany inaczej radą rewizyjną lub komisją nadzorczą. Jego dokładne kompetencje powinny zostać określone w statucie. Organ ten dokonuje kontroli wewnętrznej dotyczącej działalności stowarzyszenia.

Zarząd

Służy głównie do reprezentowania stowarzyszenia oraz kierowania nim. Jego kompetencje nie są konkretnie określone.

Funkcjonowanie stowarzyszenia

Czy warto zakładać stowarzyszenie?

Podstawą każdego stowarzyszenia są jego członkowie, a nie majątek. Dlatego też jest to forma polecana dla osób, którym zależy bardziej na udzieleniu pomocy niż na udzieleniu wsparcia finansowego. Najprostszą formą tego typu organizacji jest stowarzyszenie zwykłe. Do jego utworzenia wystarczą trzy osoby, które zajmą się uchwaleniem regulaminu.

Stowarzyszenie może również przyjąć formę działalności gospodarczej. Musi jednak działać zgodnie z zasadą przeznaczania dochodów na realizację celów określonych w statucie. Taką działalnością może zajmować się jedynie wyznaczona do tego część stowarzyszenia. 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz